מסמך מידע על סמך סעיף 13 בתקנות האיחוד האירופי מס' 2016/679

B810 S.r.l., (מזהה לצורכי מס ומע"מ: 03378920361) (בהמשך B810 ), בדמותו של נציגה המשפטי הזמני, שמקום מושבה הרשמי הוא ב-רג'ו אמיליה, וייה א' לאזארטי, 2/1, ו-DIGICOM S.r.l. (מזהה לצורכי מס ומע"מ: 03488160122) (בהמשך DIGICOM), בדמותו של נציגה המשפטי הזמני, שמקום מושבה הרשמי הוא לניאנו (מחוז MI), ויאלה קאדורנה, 95, בהיותה בעלים-שותף בגין עיבוד על סמך סעיף 26 באסדרה הכללית להגנה על מידע (אכה"ם בהמשך: אכה"ם) של האיחוד האירופי מס' 2016/679, מודיעים לכם בזאת שעל סמך סעיף 13 ב-אכה"ם הפרטים האישיים שלכם המתוארים בסעיף 1 בהמשך, יעובדו לשם המטרות המתוארות בסעיף 2 שאחריו.

 על סמך סעיף 26 פיסקה II ב-אכה"ם התוכן המהותי של הסכם הבעלות המשותפת בין B810 לבין DIGICOM זמין לעיני כל המעוניינים, והללו יוכלו לעיין בו אם יפנו לכתובת הדוא"ל הבאה:  info@b810group.it

 1. אופי וסוג הנתונים שיעברו עיבוד.

 1.1. הבעלים-שותפים יעבדו את הפרטים האישיים שלכם על סמך סעיף 4 מס' 1) אכה"ם, שם כלולים הנתונים הקשורים לאיכון על סמך סעיף 2 אות C) בדירקטיבה מס' 2002/58/CE (שינוי שעברה דירקטיבה מס' 2009/136/CE, לביצוע מטרות העיבוד המתואר בסעיף 3 בהמשך.

 1. מידע לגבי הבעלים-שותפים ולגבי האחראי להגנה על הנתונים CD של הקבוצה.

2.1. הבעלים-שותפים של העיבוד הם B810 ו-DIGICOM שניתן לפנות אליהם בכתובות הדוא"ל הבאות, בהתאמה:  info@b810group.it e privacy@digicom.it

 2.2. B810 ו-DIGICOM מינו לאחראי להגנת הנתונים CD של הקבוצה, על סמך סעיף 37 אכה"ם את Studio Baldi & Partners מ-רג'ו אמיליה, שניתן לפנות אליהם בכתובות הבאות: privacydpob810@baldiandpartners.it e privacydpodigicom@baldiandpartners.it

 

 1. מטרות העיבוד – סימוכין משפטיים.

3.1. על סמך סעיף 6 פיסקה 1 אות B) אכה"ם, והתחשבות במס' 44 ב-אכה"ם ובסעיף 16 בכתב זכויות היסוד של האיחוד האירופי, הפרטים האישיים שלכם יעובדה על ידי הבעלים-שותפים לצורך ביצוע המטרות הבאות:

 1. שימוש תקין ויעיל ביישום הנייד Tippy (היישום) ובהתקן המחובר אליו Tippy Pad, שבו כלולים – לדוגמה אך באופן לא ממצה – הפעולות להרשמה ליישום (רשאים להירשם רק בני 14 ומעלה, על סמך סעיף 2 חמישי המחודש בצו בעל תוקף חוק מס' 196/2003) ופעילות איכון גיאוגרפי או מעקב בעקבות השימוש ביישום ובהתקן המחובר אליו Tippy Pad.

לשם קיום סעיף 6 פיסקה 1 אות A) ב-אכה"ם, הפרטים האישיים שלכם יעובדו, מצד הבעלים-שותפים, לביצוע המטרות הבאות:

 1. פעילות שיווק המיועדת למסרי מכירה באמצעות CD אוטומטיים (לדוגמה: פקס; SMS; דוא"ל; שיחות טלפון רשומות) וגם באמצעות CD מסורתיים (למשל מכתבים מודפסים);
 2. פעילות ליצירת פרופיל, שבה עורכים סיווגים נפרדים כלומר של קבוצה במישור הסטטיסטי או לפי פירוט, על מנת לדעת את צורכי המשתמשים וציפיותיהם מהיישום, וכדי להציע להם מוצרים או שירותים שנחשבים ו/או נבחרים כמיטיבים עבור אותם משתמשים;
 3. העברת נתונים הנמנים בסעיף 1.1 למעלה לצד שלישי אחד או יותר שהמיתקן העיקרי כמוגדר בסעיף 4 מס' 16 ב-אכה"ם בבעלותם מצוי במדינה חברה באיחוד האירופי, הפועלים במיגזר מסחרי דומה לזה שבו פועלים הבעלים-שותפים או הקשור אליו.

 3.2. על סמך סעיף 13 פיסקה 2 אות E) ב-אכה"ם הבעלים-שותפים מיידעים בזאת שאי-מסירת פרטיכם האישיים לצורך ביצוע המטרות לעיבוד המתוארות בסעיף 3.1 אות A) תגרום לאי-יכולת להפעלה ולשימוש תקינים ושלמים ביישום ובהתקן המחובר אליו Tippy Pad.

 1. הפצה ומסירה.

4.1. על סמך סעיף 13 פיסקה 1 אות E) ב-אכה"ם הבעלים-שותפים מציינים בפניכם שהפרטים האישיים שלכם עשויים להיות מועברים לאישיויות CD שלישיות לשם מטרה אחת בלבד שהיא ביצוע תקין של מטרות העיבוד המופיעות בסעיף 3 למעלה. מלבד זאת, הבעלים-שותפים מציינים בפניכם שהפרטים האישיים שלכם עשויים להיות מופצים לשם ביצוע תקין של מטרות העיבוד המתוארות בסעיף 3.1. אות B) למעלה, ולשם כך בלבד.

 1. פרק זמן של שימור.

5.1. על סמך סעיף 13 פיסקה 2 אות A) ב-אכה"ם, הבעלים-שותפים מיידעים אתכם בזאת שפרק הזמן לשימור של הפרטים האישיים שלכם שיעובדו לצרכים המופיעים בסעיף 3.1. אות A), לא יעלה על משך הביצוע של המטרות הנזכרות מעלה במלואן, שעשוי לקבל ארכה כדי להוציא לפועל עניין משפטי, כלומר במקרה שיש צורך לנהל מחלוקת חוץ-משפטית או משפטית המוגשת על ידי או נגד הבעלים-שותפים. מלבד זאת, הבעלים-שותפים מיידעים אתכם שהפרטים האישיים שלכם, המעובדים לצורך ביצוע מטרות העיבוד המתוארות בסעיף 3.1 אותיות B) ו-D), יישמרו על ידי הבעלים-שותפים עד שאתם עצמכם תודיע בכל עת, על ביטול ההסכמה אם ניתנה קודם לכן, מבלי – בכל זאת – שאירוע כזה יוכל להזיק לקבילות המלאה של העיבוד, המבוססת על ההסכמה, אם ניתנה – קודם לכן.

 

 1. אופן העיבוד.

6.1. עיבוד הפרטים האישיים שלכם נעשה על ידי הבעלים-השותפים באמצעים של עותק מודפס, ממוחשב ו/או אלקטרוני, וכן נעשה תוך קיום העקרונות המונחים בבסיס התקנות בארץ ובקהילייה השוררים בעניין.

 

 1. העברה.

 7.1. הפרטים האישיים שלכם יישמרו בארכיונים (ממוחשבים ו/או על נייר) המצויים במשרד או משרדים של הבעלים-שותפים (או של חברות הקשורות אליהם באופן ישיר או עקיף), אולם בכל אופן בתוך גבולות האיחוד האירופי.

 

 1. זכויות בעל העניין.

8.1. בנוגע לפרטים האישיים שלכם, אנו מיידעים אתכם בזאת שאתם רשאים להפעיל את הזכויות המופיעות בסעיפים 15 עד 22 ו-77 עד 79 ב-אכה"ם. נוסף לכך, על סמך סעיף 13 פיסקה 2 אות C) ב-אכה"ם אנו מביאים לידיעתכם שזכותכם לבטל את הסכמתכם (אם ניתנה, לצורך מטרות העיבוד המתוארות בסעיף 3.1 אותיות B) עד D)) בכל עת, מבלי שהדבר יזיק לקבילות המלאה של העיבוד, המבוססת על ההסכמה, אם ניתנה – קודם לביטול.

8.2. על סמך סעיף 12 פיסקה 1 ב-אכה"ם, הבעלים-שותפים מתחייבים לספק לכם את ההודעות לפי מה שמופיע בסעיפים 15 עד 22 ב-אכה"ם בצורה תמציתית, באופן שקוף, ברור וזמין בקלות, ובשפה פשוטה וברורה: מידע מעין זה יסופק בכתב או באמצעים אחרים שעשויים להיות אלקטרוניים, וגם – על פי בקשת בעל העניין – בעל פה, ובתנאי שזהותו של בעל העניין תאומת באמצעים אחרים.

8.3. על סמך סעיף 12 פיסקה 3 ב-אכה"ם, הבעלים-שותפים מיידעים אתכם שהם מתחייבים לספק לכם את המידע הנוגע לפעולה שננקטת בקשר לבקשה המוגשת על סמך סעיף 15 עד 22 ב-אכה"ם ללא איחור לא-מוצדק, ובכל אופן לכל המאוחר תוך חודש מאז שקיבלו את הבקשה עצמה; ניתן להאריך מועד אחרון זה בחודשיים אם יש צורך, בהתחשב מורכבות הדבר ובמספר הבקשות.

 8.4. כדי שהבעלים-שותפים יוכלו לבצע את הזכויות המצוינות מעלה (מלבד אלו שמופיעות בסעיפים 77 עד 79 ב-אכה"ם) הבעלים-שותפים מיידעים אתכם בזאת שביכולתכם לפנות אליהם לפי פרטי הקשר המצוינים בסעיף 2 שלמעלה.

 

רג'ו אמיליה/לניאנו, בתאריך 30.7.2020

B810 S.r.l. ו-DIGICOM S.r.l. 

(בדמות נציגיהן המשפטיים הזמניים בהתאמה)